171
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT

 

1. LÃNH ĐẠO NHÀ XUẤT BẢN
- Giám đốc - Tổng biên tập
- Các Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập
2. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - XUẤT BẢN
3. KHỐI BIÊN TẬP
- Ban sách Đảng
- Ban sách Kinh điển - Lý luận
- Ban sách Nhà nước và Pháp luật
- Ban sách Kinh tế
- Ban sách Giáo khoa và Tham khảo
- Ban sách Quốc tế
- Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học
4. KHỐI THAM MƯU, PHỤC VỤ
- Văn phòng
- Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập
- Vụ Tài chính - Kế toán
- Vụ Tổ chức cán bộ
5. KHỐI SẢN XUẤT KINH DOANH
- Trung tâm Phát hành sách
- Trung tâm Tổ chức in
6. CÁC CHI NHÁNH
- Chi nhánh Nhà xuất bản tại TP. Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ
- Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại Đà Nẵng
- Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Ngãi
- Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại Nha Trang
 
 
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT
(Trích Quyết định của Bộ Chính trị số 68-QĐ/TW ngày 03/4/2003 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật)
Điều 1: Chức năng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật:
             Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật Xuất bản.
Điều 2: Nhiệm vụ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật:
           1. Biên tập, xuất bản:
           Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
            2. Nghiên cứu khoa học:
            Tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận chính trị.
            Tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chính trị, lý luận, pháp luật; về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Điều 3: Tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật:
            Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật được tổ chức theo cơ cấu tổ chức của cơ quan sự nghiệp xuất bản có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên.
           1. Lãnh đạo Nhà xuất bản gồm:
            Giám đốc kiêm Tổng Biên tập
            Từ 3 đến 4 Phó giám đốc và Phó giám đốc kiêm Phó tổng biên tập.
            Hội đồng khoa học - biên tập gồm Chủ tịch là Giám đốc kiêm Tổng biên tập, các Phó chủ tịch là các Phó giám đốc kiêm Phó tổng biên tập và các uỷ viên.
            2. Cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản gồm 17 đầu mối là các ban biên tập, các vụ và đơn vị tương đương sau đây:
 - Ban sách về Đảng
 - Ban sách Nhà nước và pháp luật
 - Ban sách Lý luận
 - Ban sách Kinh tế
 - Ban sách Quốc tế
 - Ban sách Kinh điển
 - Ban sách Giáo khoa và tham khảo
 - Trung tâm Tổ chức in và xuất bản
 - Trung tâm Phát hành
 - Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh
 - Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại Đà Nẵng
 - Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại Cần Thơ
 - Xưởng in
 - Vụ Tài chính - Kế toán
 - Vụ Kế hoạch - Thư ký biên tập
 - Vụ Tổ chức - Cán bộ
 - Văn phòng
          Khi cần điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức, Nhà xuất bản thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
          3. Về biên chế:
           Thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương trên cơ sở xác định biên chế theo chức danh tiêu chuẩn và cơ cấu biên chế của đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên.
           Ngoài số biên chế theo quy định, Nhà xuất bản được thực hiện chế độ cộng tác viên xuất bản.
Điều 4: Quy chế làm việc:
            - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và biên chế, Nhà xuất bản tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh quy chế làm việc của cơ quan.
           - Quan hệ giữa Nhà xuất bản với các cấp uỷ đảng trực thuộc Trung ương, các ban đảng Trung ương, các bộ, ngành, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương thực hiện theo chức năng và theo quy định của Ban Bí thư.
Điều 5: Điều khoản thi hành:
           - Quyết định này thay cho Quyết định số 53-QĐ/TW, ngày 20-11-1992 của Ban Bí thư (khoá VII) Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và có hiệu lực từ ngày ký.
           - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, các cấp uỷ đảng trực thuộc Trung ương, các ban Đảng Trung ương, ban cán sự đảng các bộ, ngành, Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn thể Trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này

 

1. LÃNH ĐẠO NHÀ XUẤT BẢN

- Giám đốc - Tổng biên tập

- Các Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập

2. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - XUẤT BẢN

3. KHỐI BIÊN TẬP

- Ban sách Đảng

- Ban sách Kinh điển - Lý luận

- Ban sách Nhà nước và Pháp luật

- Ban sách Kinh tế

- Ban sách Giáo khoa và Tham khảo

- Ban sách Quốc tế

- Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học

4. KHỐI THAM MƯU, PHỤC VỤ

- Văn phòng

- Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập

- Vụ Tài chính - Kế toán

- Vụ Tổ chức cán bộ

5. KHỐI SẢN XUẤT KINH DOANH

- Trung tâm Phát hành sách

- Trung tâm Tổ chức in

6. CÁC CHI NHÁNH

- Chi nhánh Nhà xuất bản tại TP. Hồ Chí Minh

- Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ

- Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại Đà Nẵng

- Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Ngãi

- Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại Nha Trang

 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT

(Trích Quyết định của Bộ Chính trị số 68-QĐ/TW ngày 03/4/2003 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật)

 

Điều 1: Chức năng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật:

             Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật Xuất bản.

 

Điều 2: Nhiệm vụ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật:

           1. Biên tập, xuất bản:

           Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            2. Nghiên cứu khoa học:

            Tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận chính trị.

            Tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chính trị, lý luận, pháp luật; về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Điều 3: Tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật:

            Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật được tổ chức theo cơ cấu tổ chức của cơ quan sự nghiệp xuất bản có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

           1. Lãnh đạo Nhà 1000 xuất bản gồm:

            Giám đốc kiêm Tổng Biên tập

            Từ 3 đến 4 Phó giám đốc và Phó giám đốc kiêm Phó tổng biên tập.

            Hội đồng khoa học - biên tập gồm Chủ tịch là Giám đốc kiêm Tổng biên tập, các Phó chủ tịch là các Phó giám đốc kiêm Phó tổng biên tập và các uỷ viên.

            2. Cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản gồm 17 đầu mối là các ban biên tập, các vụ và đơn vị tương đương sau đây:

 - Ban sách về Đảng

 - Ban sách Nhà nước và pháp luật

 - Ban sách Lý luận

 - Ban sách Kinh tế

 - Ban sách Quốc tế

 - Ban sách Kinh điển

 - Ban sách Giáo khoa và tham khảo

 - Trung tâm Tổ chức in và xuất bản

 - Trung tâm Phát hành

 - Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh

 - Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại Đà Nẵng

 - Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại Cần Thơ

 - Xưởng in

 - Vụ Tài chính - Kế toán

 - Vụ Kế hoạch - Thư ký biên tập

 - Vụ Tổ chức - Cán bộ

 - Văn phòng

          Khi cần điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức, Nhà xuất bản thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

          3. Về biên chế:

           Thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương trên cơ sở xác định biên chế theo chức danh tiêu chuẩn và cơ cấu biên chế của đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

           Ngoài số biên chế theo quy định, Nhà xuất bản được thực hiện chế độ cộng tác viên xuất bản.

Điều 4: Quy chế làm việc:

            - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và biên chế, Nhà xuất bản tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh quy chế làm việc của cơ quan.

           - Quan hệ giữa Nhà xuất bản với các cấp uỷ đảng trực thuộc Trung ương, các ban đảng Trung ương, các bộ, ngành, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương thực hiện theo chức năng và theo quy định của Ban Bí thư.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

           - Quyết định này thay cho Quyết định số 53-QĐ/TW, ngày 20-11-1992 của Ban Bí thư (khoá VII) Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và có hiệu lực từ ngày ký.

           - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, các cấp uỷ đảng trực thuộc Trung ương, các ban Đảng Trung ương, ban cán sự đảng các bộ, ngành, Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn thể Trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này

 

 

Sách mới
Sản phẩm bán chạy
Tin tức
    Chưa có tin tức.
Bình luận mới
Chưa có phản hồi
Viết bình luận cho hiệu sách
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận