Support Online
Dữ liệu đang cập nhật...

Ruộng bậc thang ở Việt Nam - Bảo tồn và phát triển bền vững

Số trang: 336
Có 19 lượt xem, từ ngày 27/11/2015
Giá bán: 212 đ  
Trọng lượng: 0g
Cuốn sách đã giới thiệu một cách khái quát về ruộng bậc thang ở Việt Nam; mặt khác, nghiên cứu sâu về quá trình khai khẩn, canh tác cũng như các nghi thức, tín ngưỡng...
Số lượng: 
Giá bán sản phẩm này: 212 đ
0 người mua
Sản phẩm liên quan